Pitkän aikaa työstetty Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusohjelma (lumo-ohjelma) oli tänään vihdoin seudullisen ympäristölautakunnan käsittelyssä. Lautakunnan hyväksymä ohjelma menee seuraavaksi kaupungin hallitukselle ja lopulta valtuuston hyväksyttäväksi.


Ensimmäisen kerran lautakunta käsitteli lumo-ohjelmaa keväällä, jolloin se lähetettiin vapaalle lausuntokierrokselle. Kierrokselle lähtenyt lumo-ohjelman luonnos oli jo monin paikoin varsin kattava ja tavoitteiltaan hyvä, ja se parani vielä entisestään lausuntokierroksen kommenttien perusteella. Mukaan otettiin uusia asioita luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi ja sanamuotoja kiristettiin monimuotoisuutta paremmin tukevaan suuntaan. Lappeenranta liittyy nyt harvojen suomalaisten kaupunkien ja kuntien joukkoon, jotka ovat laatineet oman lumo-ohjelman. Lappeenrannan ohjelma on hyvin laadukas ja käytännön läheinen eikä se kalpene vastaavien muiden ohjelmien rinnalla.

Entä metsien osuus luonnon monimuotoisuudessa?

Ainoa asia, joka ohjelmasta laajemmin konkreettisesti puuttuu, ja joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin tärkeä asia erityisesti meidän maakunnassamme, ovat metsät, joista kaupunki omistaa 3,6 %. Monissa lausuntokierroksella esitetyissä kommenteissa nostetaan esiin metsiin liittyviä asioita, miten kaupunki toimii tällä hetkellä monimuotoisuuden kannalta kestämättömästi. Näihin huoliin on valmistelussa vastattu, että asiat käsitellään metsäohjelmassa. Osassa kommenteista vaaditaan, että metsäohjelman on oltava alisteinen lumo-ohjelmalle, kuten olen itsekin lautakuntakäsittelyssä aiemmin vaatinut.

Lumo-ohjelman tavoitteessa ”6.4. Luontotyyppien tila on hyvä ja ekologiset verkostot ovat vahvoja” aivan oikein todetaan, että ”Metsäluonnon nykyistä parempi huomioiminen metsänhoidossa ja kaupungin harjoittamassa metsätaloudessa edellyttää, että metsäluonnon monimuotoisuuden merkitys tunnistetaan ja sitä arvostetaan kaupunkiorganisaatiossa.” Asian tila sentään tunnustetaan.

Erityisesti metsiä koskevia toimenpiteitä ohjelmassa ovat:
27. Kannustetaan maanomistajia metsäluonnon turvaamiseen
28. Päivitetään kaupungin metsänhoitoperiaatteet
29. Seurataan kaupungin metsien monimuotoisuuden kehittymistä

Yksityisten metsien tilanteeseen kaupunki voi vaikuttaa vain epäsuorasti, mutta niiden osuus kaupungissa olevista metsistä on suuri, ja niiden tila on vielä kaupungin omistamia metsiä heikompi. Omiin metsiin liittyen tarkempi päätöksenteko on taas ohjelmassa todettu siirrettävän metsäohjelmaan. Konkretia jää siis vähäiseksi. Metsäohjelman valmistelu alkaa tänä syksynä, ja keväämmällä lautakunta saa tietoa ohjelman valmistelun etenemisestä. Lautakunta tulee aikanaan lausumaan metsäohjelmasta, kun se tuodaan hyväksyttäväksi. Lautakunnan saaman esittelytekstin mukaisesti siis: ”Lumo-ohjelma antaa metsäohjelmalle yleiset tavoitteet Lappeenrannan kaupungin metsienhoidosta.” Kuitenkin ohjelman painopisteeksi on nostettu yhtenä neljästä kärjestä ”metsäluonnon monimuotoisuus”.

Seuraavaksi vaikutetaan metsäohjelmaan

Lausuntokierroksella ja muutenkin kaupunkilaisten keskuudessa esiin noussut huoli metsien tilasta on otettava vakavasti, ja sille on myös vankat tieteelliset perusteet. Meidän on myös muistettava, että Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen vuonna 2030. Se edellyttää, että vuonna 2030 suojelun piirissä on vähintään 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista. Vähintään 10 prosenttia on suojeltava tiukasti. 30 prosentin suojelutavoite on vahvistettu myös YK:n luontokokouksessa.

Näen, että metsien suhteen konkreettisista tavoitteista olisi ollut loogisinta linjata suoraan lumo-ohjelmassa. Itselleni on sinällään sama, miten asia teknisesti toteutetaan, kunhan riittävä kunnianhimon taso metsien tilan parantamiseksi saadaan jonnekin kirjattua ja oikeasti toteutumaan, vaikka sitten kaupungin metsäohjelman kautta. Valitettavasti siirto metsäohjelmaan viivästyttää linjausten laatimista ja täytäntöönpanoa, sillä metsäohjelma hyväksyttäneen aikaisintaan vuoden kuluttua. Tässä on jo jonkin aikaa näyttänyt siltä, että kaupungin ylin johto yrittää jarrutella tiukennuksia kaupungin metsien talouskäytön rajoittamisesta, eikä ympäristötoimen valmistelussa ole saatu lupaa käsitellä metsiä riittävästi lumo-ohjelmassa. Onneksi ympäristötoimessa on tehty hyvää työtä asiaan liittyen, ja ainakin osassa muuta kaupungin organisaatiota on halua huomioida luonnon monimuotoisuuden parantaminen osana omaa toimintaa. Tälle on tärkeää varata nyt riittävät resurssit, jotta luonnon monimuotoisuuden edistäminen ei jää vain kirjauksiksi.

Metsäohjelman valmisteluun on vaikutettava ja tehtävä selväksi, että ne tiukat linjaukset luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on saatava sinne. Mikäli kaupunki ei näytä esimerkkiä, on sen vaikeaa vaatia parempaa yksityisiltä metsänomistajilta.