Ympäristölautakunnan kokouksessa 27.9. annettiin lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle valitukseen ympäristölautakunnan päätöksestä eräästä kalliokiviaineksen louhintaan ja käsittelyyn tarkoitetusta yhtenäisluvasta. Lupaa myönnettäessä oli arvattavissa, että louhintapaikan lähinaapurit valittaisivat asiasta, sillä alueella ei ole aiemmin harjoitettu louhintaa, kyseessä on siis uusi paikka. Lain mukaista estettä luvan myöntämiseksi ei kuitenkaan ole, joten lautakunnalla ei ollut alkujaankaan muuta vaihtoehtoa kuin myöntää lupa. Asiaa selvennettiin vielä lausunnossa niiltä osin, kuin päätöksestä oli tarkemmin valitettu. Osa ympäristölainsäädännössä määritellyistä kriteereistä on hyvin selkeitä ja objektiivisia, mutta jotkut ovat myös subjektiivisia, kuten maisemahaitta ja naapureille koituva rasitus. Ympäristölainsäädäntö ei myöskään ota kantaa kiinteistöjen arvon alenemiseen vaikkapa louhostoiminnan myötä. On myös osviittaa tapauksista, joissa kiinteistökauppa louhosten läheisyydessä kokonaan pysähtyy. Näitä asioita pitäisi käsitellä riita-asioina käräjäoikeuden puolella. Tiedustelin, onko hallinto-oikeudessa kumottu myönnettyjä lupia, mutta tämä on hyvin harvinaista, sillä usein valmistelu on tarkkaa ja noudattaa hyvin lakia. Käytännössä jos lupaa ei voida myöntää, asia ei tule koskaan lautakunnan käsiteltäväksi. Nekin, jotka tulevat, ovat usein sellaisia, että niistä on keskusteltu hakijan kanssa, jotta hakija osaa ottaa lainsäädännön vaatimukset paremmin huomioon hakemuksessaan. Ihan mikä tahansa maa-aineksen otto ei todellakaan tule automaattisesti saamaan lupaa, vaan lainsäädäntö kyllä kohtuu hyvin rajaa ainakin ympäristön kannalta haitallisimmat hankkeet pois. Tärkeää on kuitenkin kohdella kaikkia hakijoita tasapuolisesti. Oma kysymyksensä sitten on, pitäisikö näissä luvissa tarkastella suurempaa kokonaisuutta alueellisesti, mutta siihen ei ole nykyään mahdollisuutta.

Muina asioina myönnettiin esityksen mukaan yksi maa-aineslupa hiekan ja soran ottoon tilalle, jossa toimintaa oli harjoitettu aikaisemminkin.

Myönsimme ympäristöluvan turve/maa-aineksenerän sijoittamiseksi maisemointiin, tapauksessa oli alkujaan toimittu lain vastaisesti ja kasattu sekalaista jätettä tontille.

Rauetimme Savitaipaleella olleen luonnonmuistomerkin rauhoittamispäätöksen, sillä kyseinen vanha mänty oli kuollut, ja se pitäisi turvallisuuden vuoksi poistaa. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi. Ne ovat usein puita, puuryhmiä, siirtolohkareita, hiidenkirnuja tai lähteitä. Yksityismaalla olevien kohteiden rauhoittamisesta päätetään maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksesta.
Tarkastimme Lappeenrannan seudun ympäristötoimen käyttösuunnitelman vuosille 2022 – 2025, sillä kunta-alan palkkaratkaisu on hieman nostanut kuluja, vaikutus ympäristötoimen osalta on n. 30 000 euroa.

Lisäksi käsittelimme terveydensuojelulain mukaisen asumiskieltoasian salaisena asiana.

Varsinaisten päätösasioiden lisäksi kuulimme esityksen ilmanlaadun tarkkailun järjestämisestä 2023 – 2027. Tarkkailua on tehty Lappeenrannassa lähes 30 vuotta. Tarkkailun kustannukset on jaettu päästöjen perusteella – yhteistyötä tehdään teollisuuden kanssa. Tarkkailu maksaa n. 100 000 euroa vuodessa, josta kaupungin osuus on n. 10 %. Tarkkailusuunnitelma on tulossa yleisön kommentoitavaksi 3. – 13.10. Lautakunta käsittelee suunnitelman kokouksessaan 18.10., jonka jälkeen se menee ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. Mittaukset jatkuisivat pääsääntöisesti samanlaisina kuin aiemminkin, Ojala-Tuomelan asuinalueelle tulisi jatkuva mittauspiste, muissa asemissa tulisi muutama pieni muutos tarkkailtavien hiukkasten kokoluokkiin. Mittauksista saa reaaliaikaista dataa osoitteessa https://ekilmanlaatu.net/

Lisäksi kuulimme Konnunsuolle vanhalle turvetuotantoalueelle suunnitellusta aurinkosähköpuistosta – asiaan liittyvä Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavaa on valmistelussa. Parhaimmillaan vuosituotanto voisi olla 300 GWh sähköä, 150 000 kerrostalokaksion kulutuksen verran. Puolustusvoimien tutkien vuoksi tänne rajan tuntumaan on ollut lähes mahdotonta rakentaa tuulivoimaa, joten aurinkovoima olisi hyvin tervetullutta. Lisää sopivia kohteita kartoitetaan parhaillaan.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja: https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/79/1034

Lue aiemmat kokousraportit Facebookista (lisään nämä myöhemmin tänne blogiin):